Preguntes freqüents

► COM PUC RECOLLIR EL MEU TÍTOL SI NO PUC ANAR PERSONALMENT A PER ELL?

Autoritzant per escrit a algú de la manera que es publica en l'apartat TÍTOLS de SECRETARIA .

► ÉS EL MATEIX  SEMIPRESENCIAL QUE A DISTÀNCIA?

NO . En els ensenyaments SEMIPRESENCIALS es requereix la presència de l'alumne a l'Institut com a mínim una vegada per setmana .

Aquest Institut NO IMPARTEIX ensenyaments A DISTÀNCIA .

► PUC MATRICULAR-ME PER A LES PROVES LLIURES SI SÓC D'UNA ALTRA COMUNITAT?

Segons la convocatòria per al curs 2012/2013 NO. Només poden matricular-se en la Comunitat Valenciana les persones empadronades a la mateixa .

► COM PUC DEMANAR UN CERTIFICAT ACADÈMIC DELS MEUS ESTUDIS?

Tens tota la informació a l'apartat IMPRESOS - SOL·LICITUD DE CERTIFICATS del menú de Secretaria .

► COM PUC DEMANAR UN CERTIFICAT ACADÈMIC DELS MEUS ESTUDIS SI ARA RESIDISC FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA?

Hauràs d'enviar la sol·licitud de certificat i el pagament de les taxes per correu postal a la Secretaria d'aquest Institut, seguint les instruccions indicades a l'apartat IMPRESOS - SOL·LICITUD DE CERTIFICATS del menú de Secretaria .

En rebre la documentació anterior, Secretaria et remetrà el certificat corresponent al domicili indicat en la sol·licitud . 

 ► GUIA DE LA FORMACIÓ SEMIPRESENCIAL: Guía de la enseñanza semipresencial


 

PREGUNTAS FRECUENTES

► ¿COMO PUEDO RECOGER MI TÍTULO SI NO PUEDO IR PERSONALMENTE A POR ÉL?

Autorizando por escrito a alguien de la forma que se publica en el apartado TITULOS de SECRETARÍA.

► ¿ES LO MISMO SEMIPRESENCIAL QUE A DISTANCIA?

NO. En las enseñanzas SEMIPRESENCIALES se requiere la presencia del alumno en el Instituto al menos una vez por semana.

Este Instituto NO IMPARTE enseñanzas A DISTANCIA.

► ¿PUEDO MATRICULARME PARA LAS PRUEBAS LIBRES SI SOY DE OTRA COMUNIDAD?

Según la convocatoria para el curso 2012/2013 NO. Sólo pueden matricularse en la Comunidad Valenciana las personas empadronadas en la misma.

► ¿COMO PUEDO SOLICITAR UN CERTIFICADO ACADÉMICO DE MIS ESTUDIOS?

Tienes toda la información en el apartado IMPRESOS – SOLICITUD DE CERTIFICADOS del menú de Secretaría.

► ¿COMO PUEDO SOLICITAR UN CERTIFICADO ACADÉMICO DE MIS ESTUDIOS SI AHORA RESIDO FUERA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA?

Deberás enviar la solicitud de certificado y el pago de las tasas por correo postal a la Secretaría de este Instituto, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado IMPRESOS – SOLICITUD DE CERTIFICADOS del menú de Secretaría.

Al recibo de la documentación anterior, Secretaría te remitirá al domicilio indicado en la solicitud la certificación correspondiente.

► GUÍA DE LA FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL:    Guía de la enseñanza semipresencial